logo

Our Team

Kaithapram Vasudevan Namboothiri
Director
V V Narayanan
Joint Director
G B Dinachandran
Director
Suresh Plavada
Vice Chairman
D Sajeev Panchakailasi
Vice Chairman
K D Jayaprakash
Karyadarshi
K N Devakumar
Saha Karyadarshi
A T Kuttappan
Saha Karyadarshi
V B Sajeev
Sanghadana Karyadarshi
V K Mohanan
Treasurer

C R Jayasree Somaraj
Executive Committee Member
K V Amala
Executive Committee Member
Ajith Anandan
Executive Committee Member

Special Invitees
Reshnmi K
M P Appu
N Sudheesh Kumar
V P Santhosh Kumar
M L Ramesh
P R Sajeev